Shri Khandoba Bhalsara

B&H Shop


Rs. 2,000

Shri Khandoba Bhalsara, Printed by Ravi Udaya-Vijay Offset Litho, Ghatkopar.  Copyrighted 1914 for Anant Shivaji Desai, Moti Bazar, Mumbai.